Inschrijfvoorwaarden Trainingen

Inschrijven

Je kunt je tot 3 weken voor aanvang van de trainingsdag inschrijven voor een training. Inschrijven voor een opleiding gaat via een digitaal inschrijfformulier welke u kunt aanvragen via email, ons contactformulier of per telefoon.

Betaling

Uiterlijk vier weken voor aanvang van de training wordt een factuur verzonden. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum, en uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de training op de bankrekening van Kura Training - Coaching - Advies te zijn bijgeschreven onder vermelding van jouw naam en de training die je volgt.

Annulering

Tot 14 dagen na aanmelding kan de inschrijving zonder opgaaf van reden ongedaan worden gemaakt.
Na deze periode van 14 dagen is het niet mogelijk de training kosteloos te annuleren.
Bij annulering 2 weken voor aanvang van de training bent u een bedrag verschuldigd van 20% van het totale trainingsbedrag met een minimum van € 60,-
Bij annulering 1 week voor aanvang van de training bent u een bedrag verschuldigd van 30% van het totale trainingsbedrag met een minimum van € 80,-
Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training bent u het volledige trainingsbedrag verschuldigd.
Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. Je moet er zelf zeker van zijn dat je de training hebt geannuleerd bij Kura Training - Coaching - Advies. Je ontvangt van ons altijd een bevestiging.

Vervangen
In sommige gevallen is het mogelijk om iemand anders de training te laten volgen. Dit is niet mogelijk als de vooropleiding niet aansluit bij de training, als er een intake plaats had moeten vinden voor de training of als de deelnemer niet meer in staat is de eventuele voorbereidende opdrachten te maken.

Annulering door Kura Training - Coaching - Advies

Kura Training - Coaching - Advies kan tot een week voor aanvang van een training beslissen de training niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen niet voldoende is. In overleg kun je op de wachtlijst voor de training geplaatst worden. Het bedrag dat je hebt betaald wordt binnen 10 dagen geretourneerd.

Inzet deelnemer

Als je deelneemt aan een training van Kura Training - Coaching - Advies verwachten wij dat je met grote inzet aan de training deelneemt. Van ons kan je verachten dat wij de training goed plannen en dat er een gekwalificeerde trainer voor de groep staat.

Zelfstudie

Bij een aantal van onze trainingen verwachten wij voorbereiding voorafgaan de training of zelfstudie tijdens de training. Dit is nodig om het volledige rendement uit de training te halen. Indien u zich onttrekt aan deze opdrachten garandeert Kura Training - Coaching - Advies niet dat u het volledige rendement uit de training behaalt.

Aanpassing programma

Kura Training - Coaching - Advies behoudt zich het recht voor het opleidingsprogramma, opleidingsdata en werktijden aan te passen en andere trainers/begeleiders in te schakelen als hoofdtrainer, assistent of co-trainer dan aangekondigd in haar documentatiemateriaal en/of op haar website. Kura - Trainig - Coaching - Advies zal zich er daarbij voor inspannen zoveel mogelijk met de wensen van de deelnemersgroep rekening te houden.

Aanpassing kosten

Kura Training - Coaching - Advies  behoudt zich het recht voor de opleidings- of trainingskosten aan te passen indien door maatregelen van overheidswege bedoelde kosten met belastingen of (extra) heffingen dienen te worden verhoogd.

Incasso
Indien niet tijdig wordt betaald ben je rente verschuldigd van 1% per maand. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden ben je tevens incassokosten verschuldigd, ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag. Deze incassokosten worden verhoogd met de werkelijke incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten indien en voor zover die het hiervoor bedoelde bedrag te boven gaan. Indien een ander dan de deelnemer de betalingsverplichting op zich heeft genomen en deze betalingsplichtige zijn of haar verplichting niet nakomt dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de deelnemer.
 
 
 
Volg ons via:
 
 
 
Copyright © Kura . All right reserved . Disclaimer . Algemene Voorwaarden . Cookiebeleid